Nhang trầm hương tự nhiên thắp thờ cúng

$65.00$70.00

Chất liệu: trầm hương
Kích thước: Hương cao 30 cm và 40 cm
Khối lượng: 0,5 kg/ hộp
Hộp cao 30 cm có 400 cây
Hộp cao 40 cm có 350 cây

ThuyHoaStone